facebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successtiktokxyoutube

Regulamin

§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Siedliska Zakole Czarnej Hańczy umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt w siedlisku. 
 2. Dokonanie ww. czynności stanowi potwierdzenie, że Gość zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości oraz wszystkie inne osoby przebywające na terenie Siedliska Zakole Czarnej Hańczy.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym domu i apartamencie.

§2.

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 40% opłaty za cały pobyt. Reszta należności regulowana jest w dniu przyjazdu.
 2. Jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony w ciagu 5 dni, rezerwacja przepada. W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi i przekładany jest na inny dogodny termin (ważność 1 rok).
 3. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od nas, nie zwracamy opłat za niewykorzystane dni.
 4. W przypadku dokonywania rezerwacji bezpośrednio na stronie internetowej zakoleczarnejhanczy.pl, po dokonaniu rezerwacji należy uiścić zadatek w wysokości 40%. Po zaksięgowaniu wpłaconego zadatku Gość otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 5. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem innych portali obowiązują zasady rezerwacji i reklamacji wskazane w ofercie/regulaminie portalu.

§3.

 1. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Jeśli będzie to możliwe, dostosujemy się do innych godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu
 2. Osoby trzecie mogą przebywać na terenie siedliska jedynie w obecności Gościa w godzinach od 8:00 do 22:00. 
 3. Przez cały czas pobytu w siedlisku dzieci poniżej 13 lat powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem opiekunów prawnych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia oraz szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 4. Na terenie siedliska obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 5. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług siedliska nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Siedlisko  może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 6. Gość siedliska ponosi pełną odpowiedzialność materialną (odszkodowawczą) za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy osób mu towarzyszących lub go odwiedzających.
 7. Gość powinien zawiadomić właścicieli siedliska o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w pokoju pieniądze i inne wartościowe rzeczy, a także za zniszczenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 9. Odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie naszej posesji bezpośrednio ponosi osoba poszkodowana lub jej opiekun prawny.
 10. Na terenie siedliska , a w szczególności we wszystkich pomieszczeniach, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 11. Zwierzęta na terenie siedliska są akceptowane po wcześniejszy uzgodnieniu.
 12. Goście mogą korzystać nieodpłatnie z miejsc parkingowych, niestrzeżonych.

§4.

 1. Usługodawcą – podmiotem prowadzącym siedlisko Zakole Czarnej Hańczy – jest Brain Farm Paweł Szwedziński, Rowele 34, 16-406 Rutka-Tartak NIP: 8341565055
 2. Dane rezerwującego podane w formularzu rezerwacji muszą być kompletne i pozbawione błędów (szczególnie w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu). Podanie niepełnych lub błędnych danych skutkowało będzie natychmiastowym usunięciem rezerwacji z systemu.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Klient / Gość oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności dokonuje albo anuluje rezerwację w Systemie Rezerwacji Online.

§5.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: rezerwacje@zakoleczarnejhanczy.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.